Klachtencommissie

De klachtencommissie voorziet o.a. in het zorgvuldige omgaan met deelnemers aan een cursus, training of opleiding die eventuele klachten over de uitvoering daarvan hebben indien bespreking van hun onvrede met de trainer/docent van Nedanza niet tot een bevredigend resultaat leidt.
Nedanza heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld.

Artikel 1 Begrippen
Deelnemer
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training of opleiding van Nedanza die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

Klachtencommissie
De Klachtencommissie van Nedanza inzake cursussen, trainingen of opleidingen.

Cursus, training of opleiding 
De cursus, training of opleiding of enige andere bijeenkomst die door of namens Nedanza wordt aangeboden of georganiseerd.

Docent/Trainer
De persoon die in opdracht van Nedanza de cursus, training of opleiding uitvoert.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training of opleiding gericht aan de “Klachtencommissie” met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
Deze klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klager 
Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid
1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze deelnemer aan de cursus, training of opleiding deelneemt of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus, training of opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training of opleiding indienen bij de Klachtencommissie.
2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie
1. De Klachtencommissie bestaat uit: een onafhankelijk voorzitter die niet werkzaam is voor Nedanza, een secretaris/bestuurslid van Nedanza en een lid dat als deelnemer ervaring heeft met een cursus, training of opleiding van Stichting VOGIN. Laatstgenoemde verricht geen werkzaamheden voor Stichting VOGIN.

2. De leden van de Klachtencommissie worden voor een termijn van vier jaar benoemd door Nedanza. Daarna is herbenoeming mogelijk voor dezelfde termijn.

3. Samenstelling (per 1 januari 2020): Ö. Senyürek (voorzitter), A. Köse (lid, ex-cursist), F. Gürler (secretaris)

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken, daarbij vertrouwelijkheid te betrachten en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een  bindend advies aan Nedanza.

Artikel 5 Klachtenprocedure
1. De klager ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging, bij voorkeur via E-mail.
2. Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de klachtencommissie de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat de commissie dit schriftelijke en gemotiveerd aan de klager weten.
3. Is de klacht wel ontvankelijk dan stelt de Klachtencommissie de betreffende docent schriftelijk in kennis van de klacht en verzoekt deze om een schriftelijke reactie.
4. Na ontvangst van deze reactie zendt de Klachtencommissie een afschrift daarvan aan de klager.
5. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken docent op de klacht zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager, de betrokken docent en zo nodig de cursuscoördinator. Zo mogelijk worden de klager, de betrokken docent en zo nodig de cursuscoördinator in elkaars aanwezigheid gehoord.

Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie
1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk, bindend advies aan het bestuur.
2. De Klachtencommissie zendt haar oordeel binnen vier weken na ontvangst van de klacht aan het bestuur en zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.
3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator schriftelijk bekend.

Artikel 7 Reactie Nedanza
1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt Nedanza zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de Klachtencommissie bekend. Het bestuur zal het bindende oordeel van de commissie ten uitvoer brengen binnen een haalbare termijn.
2. Nedanza zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.
3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.

Artikel 8  Dossier
Van alle klachten wordt een dossier aangelegd dat in de archieven van Nedanza wordt bewaard voor een termijn gelijkgesteld aan de bewaartermijn voor de financiële administratie. Vanzelfsprekend wordt de informatie over de klacht als vertrouwelijk geklasseerd.

Nedanza, januari 2020
dhr. N. Köse
Postadres voor klachtbehandeling:
Ligusterbaan 1
2908 LW Capelle ad IJssel
of
info@nedanza.nl